Tyto podmínky užití jsou efektivní pro uživatele sexo.singles

Pozor: Osobám mladším 18ti let je zakázáno navštěvovat a používat tyto sexo.singles (dále jen "webová stránka") služby (dále jen "služba").

Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) definují podmínky, za které služba funguje SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418., pod obchodním názvem Dating Factory (dále jen "my", "náš", "nám" nebo “Dating Factory” nebo “Dating Factory síť”) budou používány. Prosím přečtěte si tyto VOP pečlivě. Při registraci do služby potvrzujete, že jste si přečetli a přijímáte VOP, stejně jako Zásady ochrany osobních údajů a Zásady užívání souborů Cookies. VOP jsou nedílnou součástí Vaší smlouvy. Rozdílné podmínky nejsou povoleny.

Zvláštní poznámka o nezletilých osobách

Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny používat naše služby. Tyto osoby žádáme, aby nám neposkytovali žádné informace. Tato webová stránka je určena pro dospělé, kteří jsou ve věku nad 18 let (osmnáct let) nebo pro osoby, které dosáhly plnoletosti podle příslušné jurisdikce, podle toho, co je starší. Osoby nezletilé nemají nárok na registraci, členství, využívání a/nebo nákup služeb a/nebo produktů, které jsou uvedeny na webových stránkách.

1. Služba

1.1 Službu je možné použít pouze poté, co jste registrován/a. Registrace je zdarma. Můžete tak vstoupit do nezpoplatněného smluvního vztahu s námi, který se řídí těmito VOP.

1.2 Nabízíme také další rozsáhlé služby v rámci předplatného, které jsou založeny na poplatcích, pokud chcete komunikovat s ostatními uživateli a využívat služby v plném rozsahu. Vždy Vás upozorníme, tedy předtím, než použijete jakoukoliv službu založenou na poplatcích, které poplatky se platí, a příslušná částka. Můžete si vybrat,na jak dlouho se budete chtít přihlásit do provozu. Vaše výpovědní období se vztahuje automaticky na dobu rovnající se původnímu předplatnému, pokud jej nezrušíte. Můžete využít služby založené na poplatcích po zaplacení příslušného poplatku.
V případě neúspěšně opakované platby může být účtován správní poplatek ve výši až 3.00 $ (nebo ekvivalent ve Vaší místní měně), aby bylo Vaše předplatné aktivní, dokud nebude možné úspěšně zpracovat celý poplatek za předplatné.

1.3 Vaše členství je určeno pouze pro osobní použití. Nejste oprávnění pověřovat ostatní k využívání Vašeho členství nebo Vašeho účtu na webových stránkách. To znamená, že není dovoleno sdílet své přístupové údaje žádné třetí straně, nebo předat své přístupové údaje žádné třetí straně. Nabízíme služby výhradně pro soukromé účely. Registrací se zavazujete používat tuto službu výhradně pro soukromé účely a ne pro ty komerční.

2. Podmínky registrace a užívání

2.1 Služba může být použita k registraci pouze jednou.

2.2 Registrací souhlasíte s těmito VOP a zaručujete, že jste starší 18ti let.

2.3 Služby přístupné přes mobilní zařízení mohou být omezeny v závislosti na doplňcích a funkcích mobilního prohlížeče a nemusí být k dispozici všechny funkce.

2.4 Musíte zajistit pravdivost údajů uvedených při registraci a později v průběhu nákupu a zaplacení.

2.5 Vyhrazujeme si právo zablokovat Váš přístup ke službě, pokud budete používat službu způsobem, který je nezákonný nebo porušuje povinnosti stanovené v těchto VOP. Nicméně, zablokování přístupu z výše uvedených důvodů nemá žádný vliv na povinnost platit za službu, kterou jste zakoupili. V takovém případě, jakákoliv částka až do 250 EUR (dvěstěpadesát Eur) již nám vyplacená nebude vrácena, ale zachována jako trest. Vyhrazujeme si také výslovné právo požadovat smluvní pokutu paušální ve výši až 250 EUR (dvěstěpadesát Eur) od Vás, pokud jste nezaplatili žádnou částku, nebo částku nižší než 250 EUR (dvěstěpadesát Eur). To nebude bránit prosazování nároků na vyšší skutečně vzniklých ztrát.

3. Podmínky užití

3.1 Hlavním účelem webových stránek je poskytovat zábavu pro dospělé. Služba umožňuje členům mezi sebou se spojovat, vyměňovat si obrázky, příběhy, fantazie a kontakty a zapojovat se do rozhovorů s dalšími členy, našimi zástupci a automatizovaným systémem.

3.2 Chápete a souhlasíte s tím, že neexistuje žádná záruka, že zde naleznete rande, partnera nebo protejšek pro společné zájmy nebo že se osobně setkáte s některým z našich členů. Webová stránka poskytuje svým členům pouze zážitek zábavy pro dospělé.

3.3 Jste zodpovědní za všechny informace, které poskytujete. Musíte zajistit, aby údaje, které poskytujete byly pravdivé a popisovaly Vaši osobu. Zavazujete se zdržet se vědomě prezentaci dat od třetích stran. Vědomě nepravdivé údaje nebo údaje z s podvodnými úmysly, zejména poskytujících bankovní nebo kreditní karty detaily o třetí straně bez jejího souhlasu, budou mít právní důsledky.

3.4 Zavazujete se uchovávat údaje, které nám až do dnešního dne poskytnete, a to zejména Vaše kontaktní údaje a platební informace.

3.5 Jste výhradně zodpovědní za obsah, který publikujete nebo zobrazíte na službě, nebo přenesete na ostatní uživatele, a za vyvěšení obsahu na jakékoli veřejné části služby, je automaticky uděleno, a zaručuje, že máte právo udělujete nám neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, celosvětovou licenci na použití těchto informací a obsahu, a udělujete a povolujete poskytování tohoto obsahu. Vyhrazujeme si právo použít obsah z profilů, včetně členského uživatelského jména, fotografie, pro prezentování v propagačních materiálech. Webová stránka se připojil k Dating Factory síťi, která sdružuje zdroje a členy několika webových stránek, aby Vám poskytl větší výběr členů, se kterými můžete komunikovat. Veškerý obsah, který napíšte, může být viděn na jiných místech v síti.

3.6 Nechceme ověřovat správnost nebo pravdivost všech informací zveřejněných uživately. Zatímco jsme oprávněni, nikoli však povinni, zkoumat obsah profilů, včetně nahraných snímků, z hlediska souladu s právními předpisy obecně, s těmito VOP a pravidel stanovených námi na příslušných webových stránkách, a pokud je to nutné, odmítnout , změnit nebo dokonce odstranit sporný obsah. Pomocí této služby můžete přijmout, že některé profily, zprávy a komunikace nemusí být originální a služba je pouze pro zábavní účely. To je podrobněji popsáno v části 3.17.

3.7 Zavážete se neposkytnout informace, které nejsou vysloveně požadovány, abyste je poskytli. Zejména to platí pro jména, bytové adresy, e-mailové adresy, webové adresy, telefonní čísla a faxová čísla.

3.8 Zavážete se, že budete zacházet s daty jiných zákazníků (zejména jména, obytných adresy, e-mailové adresy, webové adresy, telefonních čísel a faxových čísel), e-mailů a jiných forem korespondence, které jste získali v souvislosti s Vaším používáním služby jako s důvěrnými; také se zavážete neposkytnou tyto údaje třetím stranám bez souhlasu jejich původce. Je také zakázáno předávat údaje o zákaznících jako součást služby.

3.9 Zaručujete, že nemáte žádné obchodní záměry a upustíte od používání informací pro komerční účely nebo pro účely, které porušují smlouvu Vámi uzavřenou. Zavážete se, že budete posílat zprávy ostatním zákazníkům jinak, než za účelem osobní komunikace, a zejména ne pro účely reklamy nebo nabídky zboží či služeb. Zavážete se také ke zdržení se zasílání "řetězových emailů" a podobně.

3.10 Nebudete zneužívat naší službu a použvat naši službu za účelem

 • distribuce pomlouvačné, nežádoucí nebo jinak nelegální materiály (např., se nevztahuje na materiál, který porušuje osobnostní práva třetích stran, jako jsou fotky třetích stran);
 • ohrožování nebo obtěžování ostatních a/nebo porušování jejich práv;
 • do zástavy nebo požadovat peníze či platbu v naturáliích.

3.11 Dále se zavazujete k

 • att inte ladda upp data med virus (infekterad mjukvara) eller någon annan form av malware (till vilket räknas men är inte begränsat till maskar, trojanska hästar, spyware mm.) till tjänsten;
 • nenahrávat žádná data nebo služby obsahjící software nebo jiný materiál, který je chráněn copyrightem nebo chráněn jinými obchodními právy pokud nejste jejich vlastníkem nebo máte souhlas s používáním od vlastníka těchto práv;
 • nepoužívat službu takovým způsobem, který negativně ovlivní používání služby jiným zákazníkům;
 • nezachycovat emaily ani se o to nepokoušet.

3.12 Pokud nesplníte některou z povinností uvedených v odstavcích uvedených výše, může to vést k ukončení smluvního vztahu a k okamžitému zablokování přístupu ke službě. Jakákoliv peněžitá pohledávka vůči nám proti Vám zůstává tímto nedotčena. Dále si vyhrazujeme právo zahájit občanskoprávní nebo trestní řízení proti Vám.

3.13 Pokud používáte službu ve spojení s obchodními zájmy nebo použijete data a údaje Vám svěřené pro obchodní účely, budete povinen(-a) zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 CHF za každé prokázané porušení nebo nejvyšší částku povolenou zákonem, aniž bude dotčen jakýkoli nárok na náhradu škody.

3.14 Zbavujete nás odpovědnosti v případě všech řízeních, ztráty, nároků nebo nároků na náhradu škody, které mohou vzniknout při registraci pro používání služby. Zejména nás zbavujete odpovědnosti a všech závazků, nákladů a nároků vyplývajících ze ztráty způsobené zlomyslnou pomluvou, urážkami a porušováním osobnostních práv ze strany jiných zákazníků, z důvodu neposkytnutí služeb pro zákazníky nebo v důsledku porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv podle Vás. Dále nás zbavujete veškeré odpovědnosti za škody a nároků vyplývajících z porušení těchto VOP Vámi.

3.15 Očekává se, že budete otevírat a odpovídat na zprávy, které jste obdržel/-a v pravidelných a přiměřených intervalech a pokud je to nutné umístíte je na Váš počítač nebo jiné přenosné médium.

3.16 Všechny příchozí zprávy uživatelů bezplatné služby jsou uloženy v interní poštovní schránce po dobu 30 dnů. Všechny příchozí zprávy předplatitelů jsou uloženy v interní poštovní schránce po dobu 3 měsíců. A vyhrazujeme si právo prohlížet a odstranit všechny zprávy, komentáře, fotografie a celé profily (jejich "obsah"), které podle našeho úsudku porušují tyto Podmínky nebo mohou být urážlivé, nezákonné, mohou porušovat právo či ohrozit bezpečnost ostatních členů.

3.17 Jsme oprávněni smazat Váš profil, pokud nebyl použit bezplatný servis po dobu delší než šest (6) měsíců od databáze, a to i bez konzultace nebo upozornění. Na jedné straně, toto opatření pomáhá chránit Vaše data po uplynutí této doby, budeme nuceni předpokládat, že jste již ztratil/-a zájem o ukládání Vašich dat; na druhé straně, opatření slouží k udržení databáze bez neaktivních zákazníků, a tím zlepšení služby námi nabízené.

4. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO EU ZÁKAZNÍKY

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů bez udání důvodů

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás Dating Factory informovat,
Zákaznická podpora,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švýcarsko
Tel.: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com), o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený Modelový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakýkoliv jiný formát písemné žádosti, který jasně uvádí Vaši e-mailovou adresu, název webové stránky a datum platby. Požadavek na vrácení peněz musí obsahovat Vaše celé jméno a vlastnoruční podpis. Pro další ověření můžeme požadovat platný doklad totožnosti.

Chcete-li dodržet termín odstoupení od smlouvy, stačí Vám zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, uhradíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro vyřízení vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro svoji počáteční transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; V každém případě  nevzniknou žádné další poplatky jako výsledek vrácení peněz.

Pokud požadujete zahájení výpovědní doby, jste povinni nám zaplatit částku, která je v poměru k tomu, co bylo posktytnuto, dokud jsme neobdrželi formulář odstoupení od smlouvy v porovnání s celkovým rozsahem smlouvy.


Modelový formulář na odstoupení od smlouvy

(vyplntě a odešlete tento formulář pouze v případě, že žádáte o odstoupení od smlouvy)

— Pro Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švýcarsko

— Já/my (*) tímto oznamuji (-eme) , že odstupuji (-eme) od mé/naší (*)  smlouvy o prodeji tohoto zboží (*)/ o poskytování následujících služeb (*),

Objednáno (*) / datum obdržení (*): __________________________

— Jméno zákazníka (-ů): __________________________

— Adresa zákazníka(-ů): __________________________

- Podpis zákazníka (-ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě): __________________________

—Datum: __________________________


(*) Nehodící se škrtněte


Upozornění: Chcete-li nám pomoci s identifikováním Vás a zpracováním Vašeho odstoupení rychle, dejte nám prosím vědět o těchto údajích v kombinaci s Vaší výpovědi:
-Vaši e-mailovou adresu, pod kterou jste se přihlásili a
- od které z našich platforem chcete odstoupit

5. Ukončení smlouvy, prodloužení smlouvy, ukončení služby

5.1 Ukončení

Pokud hovoříme o ukončení, musíme rozlišovat, zda-li se jedná o volný smluvní vztah uzavřený při registraci nebo o placený smluvní vzah, který vzniká nákupem placených služeb.

Jste oprávněni ukončit volný smluvní vztah s námi kdykoliv bez udání důvodů.

Jsme oprávněni ukončit stávající volný smluvní vztah s Vámi se 14-ti denní výpovědní lhůtou. Právo odstoupení pro vážnou věc nebo blokování Vás zůstává nedotčené.

Zaplacený smluvní vztah musí být vždy ukončen nejpozději 14 kalendářních dní před příslušnou dobou, ve které kontrakt vyprší nebo, pokud byla stanovena jiná doba během nákupu, ve stanovené lhůtě. Ukončení placených smluvních služeb je účiné pouze v případě, že proběhne prostřednictvím explicitního, písemného prohlášení. Pokud chcete tento úkol chránit před zneužitím, musít vždy zadat své registrační detaily. 

Poznámka: zaplacené smluvní ujednání nelze ukončit pouhým smazáním profilu. Pokud jste zaplatili placenou službu a smazali profil, zaplacený smluvní vztah tímto zůstává nedotčen. Pokud byla služba zaplacena, ale nevyužita a Vy smažete Váš profil, pouze odmítáte používat službu. To znamená, že neobdržíte žádnou kompenzaci za platbu, kterou jste uskutečnili. Jak je popsáno výše, písemná forma je vždy nutná pro ukončení smluvního vztahu.

Po třiceti (30) dnech od vaší žádosti o ukončení této smlouvy budou váš účet a vaše údaje trvale smazány a již nebudou k dispozici na našich webových stránkách.

Po třiceti (30) dnech od obdržení písemného dopisu o ukončení této smlouvy budou váš účet a vaše údaje trvale smazány a již nebudou k dispozici na našich webových stránkách.

Prosím zašlete písemnou výpověd dopisem nebo emailem na:

Dating Factory Dating Factory
ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švýcarsko

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 Prodloužení smlouvy

Smlouva týkající se placené služby je automaticky prodloužena o dobu uvedenou při nákupu v případě, že neukončíte smlouvu písemně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby trvání nebo pokud jiná doba byla specifikována při nákupu placeného přístupu, během specifické doby, kdy jste dával/-a své registrační údaje.

Pravidlo se může odchýlit v případě zkušebního předplatného, reklamních kampaní a podobně. V těchto případech budete informováni o trvání zkušebního předplatného, možnosti odstoupit a automaticky prodloužit, pokud se nevyskytne možnost využití v každém případě.

Pokud kupujete placenou službu, budete informování o potvrzení objednávky, době trvání, začátku kontraktu a trvání placené služby, pokud není ukončení provedeno včas. Dostanete potvrzení o platbě emailem, který bude obsahovat podrobnosti platby. Kopii tohoto emailu si uchovejte, protože by mohla být po Vás vyžadována v případě, že budete chtít zrušit platbu.

U zkušební nabídky se Vaše předplatné automaticky obnoví v závislsti na době odpovídající prvnímu plnému předplatnému sjednanému po zkušební době a bude obnovováno, dokud jej nezrušíte nebo nevypovíte. Předplatné bude účtováno periodicky ve stejný den, jako byla připsána první platba. Pokud není transakce úspěšná, v takovémto případě to zkuste později. Poplatky za předplatné služby mohou být na webových stránkách změněny kdykoli (např. v důsledku změn DPH, atd.) s platností do dalšího prodlouženého období. Budeme Vás informovat o změněné ceny a Vy budete mít mimořádné právo na ukončení, pokud nebudete souhlasit s novou cenou. Pokud nejste spokojeni s případnými změnami vstupních poplatků, může ukončit své členství zasláním podepsaného formuláře na ukončení služby.

Zvýhodněné předplacené poplatky ze speciálních akcí platí pouze pro první platbu. Další opakující se platby budou účtovány za normální zveřejněné sazby, pokud není uvedeno jinak v nabídce.

5.3 Ukončení služby

Jsme oprávněni ukončit poskytování námi nabízených služeb v plném nebo částečném rozsahu. Budeme Vás informovat o plánovaném ukončení působnosti dopředu, nejméně 14 dní před plným nebo částečným ukončení poskytování služeb. Pokud jste zaplatili, ale dosud jste plně nevyčerpali službu v době jejího ukončení, obdržíte náhradu za tento nevyčerpaný nárok nebo ekvivalentní prodloužení doby předplatného.

6. Informace o datech

6.1 Při provozování našich služeb se zavazujeme dodržovat platné právní předpisy týkající se ochrany dat a zpracování dat.

6.2 Naše shromažďování, používání a sdílení Vašich osobních údajů podléhá našim Zásadám ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že používáním našich služeb, dáváte souhlas se shromažďováním, uchováváním a používáním jakékoli části Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů, včetně jakéhokoli převodu Vašich osobních údajů ze země Vašeho bydliště do jiného státu, kde se zákony týkající se soukromí mohou lišit. Kromě toho, všechna registrační data, která jste zadali při registraci svého účtu, jsou výhradním vlastnictvím společnosti. Tímto zasíláte a zmocňujete nás k použití všech registračních údajů a dalších osobně identifikovatelných informací, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Další podmínky ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásady ochrany osobních údajů. Veškeré záměry a zákonné účely jako jsou Zásady ochrany osobních údajů jsou považovány za nedílnou součást těchto smluvních podmínek.

6.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah Nahráno vás na webová stránka služba je k dispozici pro všechny zákazníky v rámci Dating Factory databázi. To platí bez ohledu na věci, které ostatní zákazníci mohou být registrovaný na služby poskytované webová stránka nebo nás prostřednictvím jiných webových stránek v Dating Factory síť nebo nás nebo prostřednictvím jiných partnerů pro spolupráci. Vzájemně si také užívat výhod tohoto centrálního Dating Factory databáze za poskytnuté služby, které jsou k dispozici prostřednictvím různých oblastech, vzhledem k širší databázi k dispozici pro Vás.

6.4 Váš profil a jeho obsah může být vyhledáván a Vy budete schopni hledat profily a jejich obsahy členu registrovaných na jiných webových stránkách, které spravujeme a provozujeme, například pod společnou značkou či soukromě označených. Váš profil a jeho obsah může být vyhledáván třetí stranou pomocí vyhledávačů, jako na příklad Google, MSN, atd.

6.5 Ke zvýšení Vašich šancí na úspěch, webová stránka poskytuje bezplatnou službu zasílání zpráv na Prolomení ledů. Tato funkce zajistí, že Váš profil bude mít maximální pozornost, jelikož Vaši potenciální partněři budou automaticky obesláni Vaší osobní zprávou na prolomení ledů

6.6 V průběhu zobrazování reklam nebo užívání některých částí webových stránek můžeme my, nebo náš partner umístit nebo rozpoznat unikátní cookie ve Vašem prohlížeči. Cookies jsou normalná součástí internetových operací ja sou taktéž používány webovými stránkami k vaší bezpečné identifikaci pokaždé, když se přihlásíte a používáte stránku a k uchování aktivního přístupu, pokud nějakou dobu nepoužíváte webové stránky. Jakékoliv informace, které my nebo naši smluvní partneři zjistí přes cookies a sledovací software na marketingové kampaně je zcela anonymní. Přenos osobních údajů ze Švýcarska do zemí bez odpovídající úrovně ochrany údajů je zakázán. Registrací na tyto webové stránky souhlasíte s umístěním těchto cookies. Pro více informací o typech cookie, které používáme, prosím přečtěte si Zásady užívání souborů Cookies.

7. Uživatelská práva a copyright

Všechna práva na programy, služby, procesy, software, technologie, značky, obchodní názvy, vynálezy a materiály, které nám patří zůstávají výhradně naše. Jsme vlastníkem všech práv na užívání vše výše uvedeného. Využívání všech programů a obsahů, materiálů, značek a obchodních názvů v nich obsažených  je přístupné pouze pro účely stanovené ve všeobechných podmínkách. Jakákoliv reprodukce těchto programů, služeb, procesů, software, technologií, značek, obchodních názvů, vynálezů a materiálů nám patřícím neni dovolena, pokud námi není výslovně povolena.

8. Odpovědnost

8.1 Přímý kontakt je založen pouze v případě vzájemné dohody mezi našimi zákazníky. Neneseme proto žádnou odpovědnost v případě, že k takovému kontaktu nedojde v době trvání smlouvy. Nicméně se snažíme zprostředkovat kontakt mezi našimi zákazníky pomocí technologií k tomu určeným.

8.2 Neneseme odpovědnost za zneužití dat a informací v případě, že i přes výslovný zákaz použijete službu nevhodným nebo nelegálním způsobem. Stejně tak neneseme odpovědnost v případě, že infromace jsou zpřístupněny třetí straně a ta je zneužije.

8.3 Neposkytujeme žádnou záruku, že služba bude fungovat správně za všech okolností, tj. že bude stále k dispozici bez přerušení. Zejména nejsme odpovědný za vady na technickém zařízení nebo za kvalitu přístupu ke službě v důsledku vyšší moci nebo události, kterou nemůžeme ovlivnit (např. selhání komunikačních sítí).

8.4 Nejsme zodpovědní za zneužití Vašich osobních informací třetí stranou, např. v podobě přístupu hackerů do databáze.

8.5 V případě dalších ztrát, ke kterým dojde v důsledku jiných, než výše uvedených příčin, budeme ručit pouze v případe úmyslu a hrubé nedbalosti ze strany jejich výkonných orgánů, zaměstnanců a zprostředkovatelů. Tato odpovědnost je úměrná jiným příčinám, které způsobují ztrátu.

8.6 V případě újmy na životě, těle nebo zdraví nebo v případě, že jsme porušili hmotné smluvní podmínky, neseme také odpovědnost za lehkou nedbalost. Odpovědnost  v pozdějším případě je limitována předvídatelnýmí, přímými ztrátami typickými pro tento typ smluvního vztahu. V každém případě je naše právní odpovědnost vůči Vám omezená v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, na souhrnnou částku všech poplatků, které jste nám zaplatili během 6 měsíců před událostí, ze které plyne náš právní závazek.

8.7 V případě, že se setkáte s někým (online nebo offline) prostřednictvím naší služby, nejsme zodpovědní za škody, které Vám tato osoba může způsobit, neboť bude Vaší výhradní odpovědností přijmout veškerá nezbytná opatření, aby nedocházelo k takovým nepříjemnostem. Berete na vědomí, že je pro nás nemožné prověřit osobní historii každého člena, který se přihlásí k používání naší služby.

8.8 Právní odpovědnost je jinak vyloučena.

9. Námitky

9.1 Případné námitky proti výši účtované nebo vyúčtované a musí být oprávněné a odůvodněné písemně Dating Factory do šesti (6) týdnů od dotazovaného poplatku nebo na faktuře, kterou jste obdrželi. Pokud nemáte vzneseny žádné odůvodněné námitky v rámci tohoto 6-týdenního období, nabité nebo fakturované náklady se považují za schválené. Pro vyloučení pochybností, non-použití služby, pokud je k dispozici služby, není-li námitka oprávněná.
Je-li námitka oprávněná, budou Vám proplaceny, nebo Vám bude nabídnuto prodloužení placené služby. Toto rozšíření budete mít po dobu, pro kterou jste vznesli oprávněnou námitku.
Máte také právo, abychom tak učinili v lhůtě pěti pracovních dnů. Pokud příčina reklamace není vyřešena do konce tohoto období, máte právo na odstoupení od smlouvy.
Pouhé nevýznamné zrušení služby Vás neopravňuje k reklamaci. Nevýznamné zrušení placenou službu nastane, když doba, po kterou jsou schopni použít placenou službu nepřesahuje dva po sobě jdoucí dny.
Můžete pouze odstranit nebo uplatnit právo na zadržení na základě své vlastní pohledávky vůči nám, pokud toto tvrzení je prokázané, nesporné nebo uznané.

9.2 V případě, že je transakce platně zpochybněna, kredit nebo platba za takovou transakci nám zaslanou, může být zrušena ("Chargeback - zpětné vyúčtování"), pokud by se Vaše reklamace považovala za oprávněnou. Zpětné vyúčtování poplatku iniciuje a rozhoduje o něm příslušný vydavatel karty nebo úvěrová společnost po provedení řádného přezkoumání, které se zavazujete dodržovat. Seznam některých běžných důvodů pro zpětné vyúčtování zahrnuje

 • neoprávněné nebo nesprávně autorizované transakce
 • nepoznáváte platbu
 • duplicitně zúčtovaná transakce nebo
 • transakce, které nebyly provedeny nebo zpracovány v souladu s těmito podmínkami nebo jsou údajně nezákonné nebo podezřelé
 • Vaše stížnosti úvěrové nebo finanční instituci, se kterou máte smluvní vztah.

9.3 V případě schválení zpětného vyúčtování nebo vrácení peněz Vám vrátíme plnou výši poplatku za předplatné, který byl považován za záruku k zajištění zpětného vyúčtování.

9.4 Z hlediska těchto Obchodních podmínek souhlasíte s tím, abyste nám na základě naší žádosti poskytli přiměřenou pomoc ve vztahu k jakýmkoli sporným platebním transakcím včetně ověření všech transakcí uskutečněných v souvislosti se službami, které jsme s námi uzavřeli.

9.5 Tímto se zavazujete, že se nebudete snažit podvodně uplatnit nárok na zpětné vyúčtování. Dále tímto objasňujeme, že si ponecháme možnost neaktualizovat Vaše předplatné nebo Vás neakceptovat jako klienta, pokud byste provedli jednu nebo více žádostí o zpětné vyúčtování, které společnost považuje za podvodné nebo neoprávněné.

9.6 V případech nezaplacených nebo zpožděných plateb od Vás, vyhrazujeme si právo na provizi společnosti vymáhající dluhy a vyžadujeme zaplacení Vašich poplatků. Dále si vyhrazujeme právo na vybírání úroků z prodlení ve výši založené na právních předpisech.
Rovněž si vyhrazujeme právo vybírat úroky z prodlení v částce založené na právních předpisech a/nebo v částce 10% ročně.

9.7 Rovněž si vyhrazujeme právo vybírat úroky z prodlení v částce založené na právních předpisech a/nebo v částce 10% ročně.

10. Rozhodné právo a řešení sporů

10.1 Chcete-li vyřešit stížnost týkající se služby nebo webových stránek, obraťte se na tým Zákaznické podpory webové stránky prostřednictvím formuláře na stránce Kontaktujte nás.

10.2 Pokud aplikace článku 10.1 nepovede ke smírnému řešení do 15 kalendářních dnů od podání stížnosti, použijí se následující ustanovení.

10.3 Jakýkoli spor, kontroverze nebo nárok vyplývající z závěru, výkladu nebo plnění této smlouvy nebo jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti, které nebyly vyřešeny na základě článku 10.1, budou definitivně vypořádány arbitráží.

10.4 Arbitrážní řízení zúčastněných stran musí být provedeno v souladu s procesními pravidly CEDIRES (Středisko pro řešení sporů) rozhodčím tribunálem jmenovaným rozhodčím soudem.

10.5 Arbitrážní řízení se skládá z jednoho rozhodce.

10.6 Místo arbitráže bude Londýn (Anglie), Paříž (Francie) nebo Brusel (Belgie). Strany se však mohou dohodnout, že rozhodčí řízení bude organizováno kdekoli jinde. Pokud se strany nedohodnou na místě arbitráže, místo rozhodčího řízení bude Brusel (Belgie). V případě, že právo země, ve které máte trvalý pobyt Vám umožní zahájit řízení ve své domovské zemi bez ohledu na ustanovení těchto VOP a pro případ, že byste vznesli námitky proti rozhodčímu řízení v Bruselu, pak místo arbitráže bude v hlavním městem Vaší země.

10.7 Jazykem arbitrážního řízení je jazyk této smlouvy, tj. Čeština. Smluvní strany se mohou dohodnout na používání jiného jazyka během ústních slyšení (a/nebo písemných podání), pokud se na tom dohodnou všechny strany a arbitr.

10.8 Použitelné právní předpisy jsou právní předpisy Lex Mercatoria (mezinárodní obchodní právo), avšak smluvní strany se mohou po vzniku sporu dohodnout na tom, že spor rozhodne podle pravidel, která by každá rozumná a spravedlivá osoba uplatňovala podle toho, co je spravedlivé a/nebo obvyklé podle mezinárodního obchodního práva, s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy. Normy ochrany v rámci Evropského spotřebitelského práva budou v každém případě brány v úvahu.

11. Různé

11.1 Kromě případů výslovně uvedených v písemné formě, informace o naší platební stránce(kách) v případě, že si koupíte placené služby a tyto VOP představují úplnou dohodu mezi námi a Vámi s ohledem na používání webových stránek a služeb.

11.2 Registrace a předplatné jsou pro Vás osobní . Nebudete postupovat, převádět nebo poskytovat svá práva a povinnosti na základě Vaší registrace a předplatného.

11.3 Jsme oprávněni pověřit jiné poskytovatele služeb  a zprostředkovatelské agenty při vykreslování částí nebo celého spektra služeb za předpokladu, že to nevede k jakékoli nevýhodě pro Vás.

11.4 Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP nebo smlouvy staly neplatnými nebo neúplnými, platnost zbývajících ustanovení VOP nebo smlouvy nesmí být v žádném případě dotčena. Co se týče ustanovení, které se nestanou součástí smlouvy nebo jsou neplatné, obsah smlouvy se dál řídí platnými právními předpisy.

11.5 Interpretace, platnost a plnění těchto VOP bude ve všech ohledech řízeno Lex Mercatoria, tj. Mezinárodním obchodním právem s ohledem na skutečnost, že jste spotřebitelem, a tedy i Evropskými zákony na ochranu spotřebitele, a souhlasíte s tím, že tyto VOP nebo smlouva podléhají výše zmíněné doložce o řešení sporů, není-li stanoveno jinak v zákoně.

11.6 Veškerou korespondenci v souvislosti s členstvím nebo předplatným lze zasílat pouze na:

Dating Factory Dating Factory
ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švýcarsko

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

Webové stránky a služby jsou poskytovány SAOC T/A Tyche Technologies SA Švýcarsko. Webové stránky sexo.singles. Naše kancelář je na adrese Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Prosím adresujte veškerou korespondenci na zákaznickou podporu. Korespondence Švýcarsko úřadu se bude přeposílát na oddělení zákaznické podpory s odpovídajícím zpožděním, nebo se vrátí neotevřený odesílateli.)

Tyto VOP byly přeloženy pro Vaše pohodlí. Pokud existuje nějaká nesrovnalost mezi touto verzí a originálem.