Tieto podmienky užívania sú úrčené pre členov sexo.singles

Pozor: Osobám mladším ako 18 rokov je zakázané navštevovať a používať tieto sexo.singles (ďalej len "webová stránka") služby (ďalej len "služba").

Nasledujúci Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) definujú Podmienky, za ktorých služba funguje SAOC T/A Tyche Technologies SA CHE-443.630.418., pod obchodným názvom Dating Factory (ďalej len "my", "náš", "nám" alebo “Dating Factory” alebo “Dating Factory sieť”) budú používané. Prosím prečítajte si tieto VOP starostlivo. Pri registrácii do služby potvrdzujete, že ste si prečítali a prijímate VOP, rovnako ako Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov Cookies. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Vašej zmluvy. Rozdielne podmienky nie sú povolené.

Zvláštna poznámka o maloletých osobách

Osoby mladšie ako 18 rokov nie sú oprávnené používať naše služby. Tieto osoby žiadame, aby nám neposkytovali žiadne informácie. Táto webová stránka je určená pre dospelých, ktorí sú vo veku nad 18 rokov (osemnásť rokov) alebo pre osoby, ktoré dosiahli plnoletosti podľa príslušnej jurisdikcie, podľa toho, čo je starší. Osoby mladistvé nemajú nárok na registráciu, členstvo, využívanie a / alebo nákup služieb a / alebo produktov, ktoré sú uvedené na webových stránkach.

1. Služba

1.1 Službu je možné použiť len po tom, čo ste registrovaný/a. Registrácia je zadarmo. Môžete tak vstúpiť do nezpoplatněného zmluvného vzťahu s nami, ktorý sa riadi týmito VOP.

1.2 Ponúkame aj ďalšie rozsiahle služby v rámci predplatného, ktoré sú založené na poplatkoch, ak chcete komunikovať s ostatnými užívateľmi a využívať služby v plnom rozsahu. Vždy Vás upozorníme, teda predtým, než použijete akúkoľvek službu založenú na poplatkoch, ktoré poplatky sa platia, a príslušná suma. Môžete si vybrať, na ako dlho sa budete chcieť prihlásiť do prevádzky. Vaša výpovedná obdobie sa vzťahuje automaticky na dobu rovnajúcu sa pôvodnému predplatnému, pokiaľ ho nezrušíte. Môžete využiť služby založené na poplatkoch po zaplatení príslušného poplatku.
V prípade neúspešne opakované platby môže byť účtovaný správny poplatok vo výške až 3.00 $ (alebo ekvivalent vo Vašej miestnej mene), aby bolo Vaše predplatné aktívne, kým nebude možné úspešne spracovať celý poplatok za predplatné.

1.3 Vaše členstvo je určené iba pre osobné použitie. Nie ste oprávnení poverovať ostatné k využívaniu Vášho členstva alebo Vášho účtu na webových stránkach. To znamená, že nie je dovolené zdieľať svoje prístupové údaje žiadnej tretej strane, alebo odovzdať svoje prístupové údaje žiadnej tretej strane. Ponúkame služby výhradne pre súkromné ​​účely. Registráciou sa zaväzujete používať túto službu výhradne pre súkromné ​​účely a nie pre tie komerčné.

2. Podmienky registrácie a používania

2.1 Služba môže byť použitá k registrácii iba raz.

2.2 Registráciou súhlasíte s týmito VOP a ručíte, že ste starší ako 18 rokov.

2.3 Služby prístupné cez mobilné zariadenia môžu byť obmedzené v závislosti na doplnkoch a funkciách mobilného prehliadača a nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

2.4 Musíte zaistiť pravdivosť údajov uvedených pri registrácii a neskôr v priebehu nákupu a zaplatení.

2.5 Vyhradzujeme si právo zablokovať Váš prístup k službe, ak budete používať službu spôsobom, ktorý je nezákonný alebo porušuje povinnosti stanovené v týchto VOP. Avšak, zablokovanie prístupu z vyššie uvedených dôvodov nemá žiadny vplyv na povinnosť platiť za službu, ktorú ste zakúpili. V takom prípade, akákoľvek suma až do 250 EUR (dvestopäťdesiat Eur) už nám vyplatená nebude vrátená, ale zachovaná ako trest. Vyhradzujeme si tiež výslovné právo požadovať zmluvnú pokutu paušálnu vo výške až 250 EUR (dvestopäťdesiat Eur) od Vás, ak ste nezaplatili žiadnu čiastku, alebo sumu nižšiu ako 250 EUR (dvestopäťdesiat Eur). To nebude brániť presadzovaní nárokov na vyššiu skutočne vzniknutých strát.

3. Podmienky používania

3.1 Hlavným účelom webových stránok je poskytovať zábavu pre dospelých. Služba umožňuje členom medzi sebou sa spájať, vymieňať si obrázky, príbehy, fantázie a kontakty a zapájať sa do rozhovorov s ďalšími členmi, našimi zástupcami a automatizovaným systémom.

3.2 Chápete a súhlasíte s tým, že neexistuje žiadna záruka, že tu nájdete rande, partnera alebo proťajšok pre spoločné záujmy, alebo že sa osobne stretnete s niektorým z našich členov. Webová stránka poskytuje svojim členom iba zážitok zábavy pre dospelých.

3.3 Beriete na vedomie svoju zodpovednosť za všetky informácie, ktoré poskytujete. Musíte zabezpečiť, aby údaje, ktoré poskytujete boli pravdivé a popisovali Vašu osobu. Zaväzujete sa zdržať sa vedome prezentáciu dát od tretích strán. Vedome nepravdivé údaje alebo údaje zs podvodnými úmyslami, najmä poskytujúcich bankové alebo kreditné karty detaily o tretej strane bez jej súhlasu, budú mať právne dôsledky.

3.4 Zaväzujete sa uchovávať údaje, ktoré nám až do dnešného dňa poskytnete, a to najmä Vaše kontaktné údaje a platobné informácie.

3.5 Ste výhradne zodpovední za obsah, ktorý publikujete alebo zobrazíte na službe, alebo prenesiete na ostatných užívateľov, a za vyvesenia obsahu na akejkoľvek verejnej časti služby, je automaticky udelené, a zaručuje, že máte právo udeľujete nám neodvolateľnú, trvalú, nevýhradnú, celosvetovú licenciu na použitie týchto informácií a obsah , a udeľujete a povoľujete poskytovanie tohto obsahu. Vyhradzujeme si právo použiť obsah z profilov, vrátane členského užívateľského mena, fotografie, pre prezentovanie v propagačných materiáloch sexo.singles se pripojil k Dating Factory sieti, ktorá združuje zdroje a členmi niekoľkých webových stránok, aby Vám poskytol väčší výber členov, s ktorými môžete komunikovať. Všetok obsah, ktorý napíšte, môže byť videný na iných miestach v sieti.

3.6 Nechceme overovať správnosť alebo pravdivosť všetkých informácií zverejnených užívateľmi. Zatiaľ čo sme oprávnení, nie však povinní, skúmať obsah profilov, vrátane nahraných snímok, z hľadiska súladu s právnymi predpismi všeobecne, s týmito VOP a pravidiel stanovených nami na príslušných webových stránkach, a ak je to potrebné, odmietnuť, zmeniť alebo dokonca odstrániť sporný obsah. Pomocou tejto služby môžete prijať, že niektoré profily, správy a komunikácia nemusí byť originálny a služba je len pre zábavné účely. To je podrobnejšie opísané v časti 3.17.

3.7 Zaviažete sa neposkytnúť informácie, ktoré nie sú vyslovene požadované, aby ste ich poskytli. Najmä to platí pre mená, bytové adresy, e-mailové adresy, webové adresy, telefónne čísla a faxové čísla.

3.8 Zaviažete sa, že budete zaobchádzať s dátami iných zákazníkov (najmä mená, obytných adresy, e-mailové adresy, webové adresy, telefónnych čísel a faxových čísel) , e-mailov a iných foriem korešpondencie, ktoré ste získali v súvislosti s Vaším používaním služby ako s dôvernými; tiež sa zaviažete neposkytnú tieto údaje tretím stranám bez súhlasu ich pôvodcu. Je tiež zakázané odovzdávať údaje o zákazníkoch ako súčasť služby.

3.9 Ste zodpovední za všetky informácie, ktoré poskytujete. Musíte zabezpečiť, aby údaje, ktoré poskytujete boli pravdivé a popisovali Vašu osobu. Zaväzujete sa zdržať sa vedome prezentáciu dát od tretích strán. Vedome nepravdivé údaje alebo údaje zs podvodnými úmyslami, najmä poskytujúcich bankové alebo kreditné karty detaily o tretej strane bez jej súhlasu, budú mať právne dôsledky.

3.10 Nebudete zneužívať našu službu a použvat našu službu za účelom

 • distribúcia ohováračské, nežiaduce alebo inak nelegálne materiály (napr., sa nevzťahuje na materiál, ktorý porušuje osobnostné práva tretích strán, ako sú fotky tretích strán);
 • ohrozovanie alebo obťažovanie ostatných a/alebo porušovanie ich práv;
 • do zástavy alebo požadovať peniaze alebo platbu v naturáliách.

3.11 Ďalej sa zaväzujete k

 • nepreberať žiadne dáta obsahujúce vírus (infikovaný software) alebo akýkoľvek iný druh škodlivého softvéru (vrátane, ale nielen červy, Trójske kone, Spyware, atď.);
 • nenahráva žiadne dáta alebo služby obsahjící softvér alebo iný materiál, ktorý je chránený copyrightom alebo chránený inými obchodnými právami pokiaľ nie ste ich vlastníkom alebo máte súhlas s používaním od vlastníka týchto práv;
 • nepoužívať službu takým spôsobom, ktorý negatívne ovplyvní používanie služby iným zákazníkom;
 • nezachycovat emaily ani sa o to nepokúšať.

3.12 Ak nesplníte niektorú z povinností uvedených v odsekoch uvedených vyššie, môže to viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu a k okamžitému zablokovaniu prístupu k službe. Akákoľvek peňažná pohľadávka voči nám proti Vám zostáva týmto nedotknutá. Ďalej si vyhradzujeme právo začať občianskoprávne alebo trestné konanie proti Vám.

3.13 Ak používate službu v spojení s obchodnými záujmami alebo použijete dáta a údaje Vám zverené na obchodné účely, budete povinný(-a) zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000 CHF za každé preukázané porušenie alebo najvyššiu čiastku povolenú zákonom, bez toho, bude dotknutý akýkoľvek nárok na náhradu škody.

3.14 Zbavujete nás zodpovednosti v prípade všetkých konaniach, straty, nárokov alebo nárokov na náhradu škody, ktoré môžu vzniknúť pri registrácii pre používanie služby. Najmä nás zbavujete zodpovednosti a všetkých záväzkov, nákladov a nárokov vyplývajúcich zo straty spôsobené zlomyseľnú ohováraním, urážkami a porušovaním osobnostných práv zo strany iných zákazníkov, z dôvodu neposkytnutia služieb pre zákazníkov alebo v dôsledku porušenia práv duševného vlastníctva alebo iných práv podľa Vás. Ďalej nás zbavujete akejkoľvek zodpovednosti za škody a nárokov vyplývajúcich z porušenia týchto VOP Vami.

3.15 Očakáva sa, že budete otvárať a odpovedať na správy, ktoré ste obdržal/-a v pravidelných a primeraných intervaloch a ak je to potrebné umiestnite ich na Váš počítač alebo iné prenosné médium.

3.16 Všetky prijaté správy užívateľov bezplatné služby sú uložené v internej poštovej schránke po dobu 30 dní. Všetky prijaté správy predplatiteľov sú uložené v internej poštovej schránke po dobu 3 mesiacov. A vyhradzujeme si právo prezerať všetky správy, komentáre, fotografie a celé profily (ich "obsah"), ktoré podľa nášho úsudku porušujú tieto Podmienky, alebo môžu byť urážlivé, nezákonné, môžu porušovať právo či ohroziť bezpečnosť ostatných členov.

3.17 Sme oprávnení zmazať Váš profil, ak nebol použitý bezplatný servis po dobu dlhšiu ako šesť (6) mesiacov od databázy, a to aj bez konzultácie alebo upozornenia. Na jednej strane, toto opatrenie pomáha chrániť Vaše dáta po uplynutí tejto doby, budeme nútení predpokladať, že ste už stratil/-a záujem o ukladanie Vašich dát; na druhej strane, opatrenia slúžia na udržanie databázy bez neaktívnych zákazníkov, a tým zlepšenie služby nami ponúkané.

4. ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE EÚ ZÁKAZNÍKOV

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14tich dní bez udania dôvodov

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás Dating Factory informovať,
Zákaznícká podpora,
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švajčiarsko
Tel.: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com), o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete použiť priložený Modelový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akýkoľvek iný formát písomnej žiadosti, ktorý jasne uvádza Vašu e-mailovú adresu, názov webovej stránky a dátum platby. Požiadavka na vrátenie peňazí musí obsahovať Vaše celé meno a vlastnoručný podpis. Pre ďalšie overenie môžeme požadovať platný doklad totožnosti.

Ak chcete dodržať termín odstúpenia od zmluvy, stačí Vám zaslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, uhradíme Vám všetky platby, ktoré sme od Vás dostali bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Pre vybavenie vrátenia platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil pre svoju počiatočnú transakciu, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak; V každom prípade nevzniknú žiadne ďalšie poplatky ako výsledok vrátenie peňazí.

Ak požadujete začatia výpovednej doby, ste povinní nám zaplatiť sumu, ktorá je v pomere k tomu, čo bolo posktytnuto, kým sme neobdržali formulár odstúpenia od zmluvy v porovnaní s celkovým rozsahom zmluvy.


Modelový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a odošlite tento formulár len v prípade, že žiadate o odstúpenie od zmluvy)

— Pre Podpornému tímu Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švajčiarsko

- Ja/my (*) týmto oznamujem (-e), že odstupujem (-eme ) od mojej/našej (*) zmluvy o predaji tohto tovaru (*)/o poskytovaní nasledujúcich služieb (*),

Objednané (*) / dátum prijatia (*): __________________________

— Meno zákazníka (-ov): __________________________

— Adresa zákazníka(-ov): __________________________

- Podpis zákazníka (-ov) (iba ak sa tento formulár podáva v papierovej podobe): __________________________

—Dátum: __________________________


(*) Nehodiace sa prečiarknite


Upozornenie: Ak nám chcete pomôcť s identifikovaním Vás a spracovaním Vášho odstúpenia rýchlo, dajte nám prosím vedieť o týchto údajoch v kombinácii s Vašou výpovede:
-Vašu e-mailovú adresu, pod ktorou ste sa prihlásili a
- od ktorej z našich platforiem chcete odstúpiť

5. Ukončenie zmluvy, predĺženie zmluvy, ukončenia služby

5.1 Ukončenie

Ak hovoríme o ukončení, musíme rozlišovať, či sa jedná o voľný zmluvný vzťah uzavretý pri registrácii alebo o platený zmluvný vzah, ktorý vzniká nákupom platených služieb.

Ste oprávnení ukončiť voľný zmluvný vzťah s nami kedykoľvek bez udania dôvodov.

Sme oprávnení ukončiť existujúci voľný zmluvný vzťah s Vami sa 14-dňové výpovednou lehotou. Právo odstúpenia pre vážnu vec alebo blokovanie Vás zostáva nedotknuté.

Zaplatený zmluvný vzťah musí byť vždy ukončený najneskôr 14 kalendárnych dní pred príslušnou dobou, v ktorej kontrakt vyprší, alebo, ak bola stanovená iná doba počas nákupu, v stanovenej lehote. Ukončenie platených zmluvných služieb je účin iba v prípade, že prebehne prostredníctvom explicitného, písomného vyhlásenia. Ak chcete túto úlohu chrániť pred zneužitím, musíte ma vždy zadať svoje registračné detaily.

Poznámka: zaplatenej ustanovenie sa nemôže ukončiť jednoduchým zmazaním profilu. Ak ste zaplatili platenú službu a zmazali profil, zaplatený zmluvný vzťah týmto zostáva nedotknutý. Ak bola služba zaplatená, ale nevyužitá a Vy zmažete Váš profil, len odmietate používať službu. To znamená, že neobdržíte žiadnu kompenzáciu za platbu, ktorú ste uskutočnili. Ako je popísané vyššie, písomná forma je vždy nutná pre ukončenie zmluvného vzťahu.

Po tridsiatich (30) dňoch od vašej žiadosti o ukončení tejto zmluvy budú vaše konto a vaše údaje trvalo vymazané a už nebudú k dispozícii na našich webových stránkach.

Po tridsiatich (30) dňoch od doručenia písomného listu o ukončení tejto zmluvy budú vaše konto a vaše údaje trvalo vymazané a už nebudú k dispozícii na našich webových stránkach.

Prosím zašlite písomnú výpoveď listom alebo emailom na:

Dating Factory Dating Factory
Zákaznícká podpora
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švajčiarsko

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

5.2 Predĺženie zmluvy

Zmluva týkajúca sa platené služby je automaticky predĺžená o dobu uvedenú pri nákupe v prípade, že neukončíte zmluvu písomne ​​14 kalendárnych dní pred uplynutím príslušnej doby trvania alebo ak iná doba bola špecifikovaná pri nákupe plateného prístupu, počas špecifické doby, kedy ste dával/-a svoje registračné údaje.

Pravidlo sa môže odchýliť v prípade skúšobného predplatného, reklamných kampaní a podobne. V týchto prípadoch budete informovaní o trvaní skúšobného predplatného, možnosti odstúpiť a automaticky predĺžiť, ak sa nevyskytne možnosť využitia v každom prípade.

Ak kupujete platenú službu, budete informovaní o potvrdenie objednávky, dobe trvania, začiatku kontraktu a trvanie platené služby, ak nie je ukončenie vykonané včas Dostanete potvrdenie o platbe emailom, ktorý bude obsahovať podrobnosti platby. Kópiu tohto emailu si uchovajte, pretože by mohla byť po Vás vyžadovaná v prípade, že budete chcieť zrušiť platbu.

U skúšobná ponuky sa Vaša predplatné automaticky obnoví v závislsti na dobe zodpovedajúce prvému plnému predplatnému dojednanému po skúšobnej dobe a bude obnovovať, kým ho nezrušíte alebo nevypoviete. Predplatné bude účtované periodicky v rovnaký deň, ako bola pripísaná prvá platba. Pokiaľ nie je transakcia úspešná, v takomto prípade to skúste neskôr. Poplatky za predplatné služby môžu byť na webových stránkach zmenené kedykoľvek (napr. v dôsledku zmien DPH, atď) s platnosťou do ďalšieho predĺženého obdobia. Budeme Vás informovať o zmenenej ceny a Vy budete mať mimoriadne právo na ukončenie, ak nebudete súhlasiť s novou cenou. Ak nie ste spokojní s prípadnými zmenami vstupných poplatkov, môže ukončiť svoje členstvo zaslaním podpísaného formulára na ukončenie služby.

Zvýhodnené predplatené poplatky zo špeciálnych akcií platí len pre prvú platbu. Ďalšie opakujúce sa platby budú účtované za normálne zverejnené sadzby, pokiaľ nie je uvedené inak v ponuke.

5.3 Ukončenie služby

Sme oprávnení ukončiť poskytovanie nami ponúkaných služieb v plnom alebo čiastočnom rozsahu. Budeme Vás informovať o plánovanom ukončení pôsobnosti dopredu, najmenej 14 dní pred plným alebo čiastočným ukončenia poskytovania služieb. Ak ste zaplatili, ale doteraz ste plne nevyčerpali službu v čase jej ukončenia, obdržíte náhradu za tento nevyčerpaný nárok alebo ekvivalentné predĺženie doby predplatného.

6. Informácie o dátach

6.1 Pri prevádzkovaní našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa ochrany dát a spracovanie dát.

6.2 Naše zhromažďovanie, používanie a zdieľanie Vašich osobných údajov podlieha našim Zásadám ochrany osobných údajov. Súhlasíte s tým, že používaním našich služieb, dávate súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a používaním akejkoľvek časti Vašich osobných údajov, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, vrátane akéhokoľvek prevodu Vašich osobných údajov z krajiny Vášho bydliska do iného štátu, kde sa zákony týkajúce sa súkromia môžu líšiť. Okrem toho, všetky registračné údaje, ktoré ste zadali pri registrácii svojho účetu, sú výhradným majetkom spoločnosti. Týmto zasielate a oprávňujete nás používať všetky Registračné údaje a ďalšie informácie v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie podmienky ochrany osobných údajov nájdete v našich Zásady ochrany osobných údajov. Všetky zámery a zákonné účely ako sú Zásady ochrany osobných údajov sú považované za neoddeliteľnú súčasť týchto zmluvných podmienok.

6.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetok obsah Nahrané vás na Sexo Singles služba je k dispozícii pre všetkých zákazníkov v rámci Dating Factory databáze. To platí bez ohľadu na veci, ktoré ostatní zákazníci môžu byť registrovaný na služby poskytované Sexo Singles alebo nás prostredníctvom iných webových stránok v Dating Factory sieť alebo nás alebo prostredníctvom iných partnerov pre spoluprácu. Vzájomne si tiež čerpať výhody z tohto centrálneho Dating Factory databázy za poskytnuté služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom rôznych oblastiach, vzhľadom k širšej databáze k dispozícii pre Vás.

6.4 Váš profil a jeho obsah môže byť vyhľadávaný a Vy budete schopní hľadať profily a ich obsahy členovi registrovaných na iných webových stránkach,ktoré spravujeme a prevádzkujeme, napríklad pod spoločnou značkou či súkromne označených. Váš profil a jeho obsah môže byť vyhľadávaný treťou stranou pomocou vyhľadávačov, ako na príklad Google, MSN, atď.

6.5 K zvýšeniu Vašich šancí na úspech, webová stránka používa bezplatnú službu osobných správ. Táto funkcia zabezpečuje, že Vaše nastavenie sa stane maximálne viditeľné, ďalej Vaše prirovnania sú udržiavané v aktuálnom stave pomocou správy zaslanej na Váš osobný účet o Vašej činnosti na stránke.

6.6 V priebehu zobrazovanie reklám alebo užívanie niektorých častí webových stránok môžeme my, alebo náš partner umiestniť alebo rozpoznať unikátny cookie vo Vašom prehliadači. Cookies sú normálnou súčasťou internetových operácií ja sou taktiež používané webovými stránkami k vašej bezpečnej identifikácii zakaždým, keď sa prihlásite a používate stránku a na uchovanie aktívneho prístupu, ak nejakú dobu nepoužívate webové stránky. Akékoľvek informácie, ktoré my alebo naši zmluvní partneri zistí cez cookies a sledovací softvér na marketingové kampane je úplne anonymný. Prenos osobných údajov zo Švajčiarska do krajín bez primeranej úrovne ochrany údajov je zakázaný. Pri registrácii na tomto webe súhlasíte s umiestnením týchto cookies. Pre viac informácií o typoch cookie, ktoré používame, prosím prečítajte si Zásady užívania súborov Cookies.

7. Užívateľské práva a copyright

Všetky práva na programy, služby, procesy, softvér, technológie, značky, obchodné názvy, vynálezy a materiály, ktoré nám patrí zostávajú výhradne naše. Sme vlastníkom všetkých práv na užívanie všetko vyššie uvedeného. Využívanie všetkých programov a obsahov, materiálov, značiek a obchodných názvov v nich obsiahnutých je prístupné len na účely stanovené vo Všeobecných podmienkach. Akákoľvek reprodukcia týchto programov, služieb, procesov, softvér, technológií, značiek, obchodných názvov, vynálezov a materiálov nám patriacim neni dovolená, pokiaľ nami nie je výslovne povolená.

8. Zodpovednosť

8.1 Priamy kontakt je založený iba v prípade vzájomnej dohody medzi našimi zákazníkmi. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť v prípade, že k takému kontaktu nedôjde v dobe trvania zmluvy. Avšak sa snažíme sprostredkovať kontakt medzi našimi zákazníkmi pomocou technológií na to určeným.

8.2 Nenesieme zodpovednosť za zneužitie dát a informácií v prípade, že aj napriek výslovný zákaz použijete službu nevhodným alebo nelegálnym spôsobom. Rovnako tak nenesieme zodpovednosť v prípade, že infromácie sú sprístupnené tretej strane a tá je zneužije.

8.3 Neposkytujeme žiadnu záruku, že služba bude fungovať správne za všetkých okolností, tj že bude stále k dispozícii bez prerušenia. Najmä nie sme zodpovedný za vady na technickom zariadení alebo za kvalitu prístupu k službe v dôsledku vyššej moci alebo udalosti, ktorú nemôžeme ovplyvniť (napr. zlyhanie komunikačných sietí).

8.4 Nie sme zodpovední za zneužitie Vašich osobných informácií treťou stranou, napríklad v podobe prístupu hackerov do databázy.

8.5 V prípade ďalších strát, ku ktorým dôjde v dôsledku iných, než vyššie uvedených príčin, budeme ručiť iba v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti zo strany ich výkonných orgánov, zamestnancov a sprostredkovateľov. Táto zodpovednosť je úmerná iným príčinám, ktoré spôsobujú stratu.

8.6 V každom prípade je naša právna zodpovednosť voči Vám obmedzená v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, na súhrnnú sumu všetkých poplatkov, ktoré ste nám zaplatili počas 6 mesiacov pred udalosťou, z ktorej plynie náš právny záväzok. V každom prípade je naša právna zodpovednosť voči Vám obmedzená v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, na súhrnnú sumu všetkých poplatkov, ktoré ste nám zaplatili počas 6 mesiacov pred udalosťou, z ktorej plynie náš právny záväzok.

8.7 V prípade, že sa stretnete s niekým (online alebo offline) prostredníctvom našej služby, nie sme zodpovední za škody, ktoré Vám táto osoba môže spôsobiť, lebo bude Vašou výlučnou zodpovednosťou prijať všetky potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k takýmto nepríjemnostiam. Beriete na vedomie, že je pre nás nemožné preveriť osobnú histórii každého člena, ktorý sa prihlási k používaniu našej služby.

8.8 Právna zodpovednosť je inak vylúčená.

9. Námietky

9.1 Prípadné námietky proti výške účtovanej alebo vyúčtované a musia byť oprávnené a odôvodnené písomne Dating Factory do šiestich (6) týždňov od respondenta poplatku alebo na faktúre, ktorú ste dostali. Ak nemáte vznesené žiadne odôvodnené námietky v rámci tohto 6-týždňového obdobia, nabité alebo fakturovanej náklady sa považujú za schválené. Pre vylúčenie pochybností, non-použitie služby, ak je k dispozícii služby, ak nie je námietka opodstatnená.
Ak je námietka opodstatnená, budú Vám preplatené, alebo Vám bude ponúknuté predĺženie platené služby. Toto rozšírenie budete mať po dobu, pre ktorú ste vzniesli oprávnenú námietku.
Samotné nevýznamné zrušenie služby Vás neoprávňuje k reklamácii. Nevýznamné zrušenie platenú službu nastane, keď čas, počas ktorého sú schopní použiť platenú službu nepresahuje dva po sebe nasledujúce dni.
Môžete iba odstrániť alebo uplatniť právo na zadržanie na základe svojej vlastnej pohľadávky voči nám, pokiaľ toto tvrdenie je preukázané, nesporné alebo uznané.

9.2 V prípade, že je transakcia platne spochybnená, kredit alebo platba za takú transakciu nám zaslanú, môže byť zrušená ("Chargeback - spätné vyúčtovanie"), ak by sa Vaša reklamácia považovala za oprávnenú. Spätné vyúčtovanie poplatku iniciuje a rozhoduje o ňom príslušný vydavateľ karty alebo úverová spoločnosť po vykonaní riadneho preskúmania, ktoré sa zaväzujete dodržiavať. Zoznam niektorých bežných dôvodov pre spätné vyúčtovanie zahŕňa

 • neoprávnené alebo nesprávne autorizované transakcie
 • nespoznávate platbu
 • duplicitne zúčtovaná transakcie alebo
 • transakcie, ktoré neboli vykonané alebo spracované v súlade s týmito podmienkami alebo sú údajne nezákonné alebo podozrivé
 • Vaše sťažnosti úverovej alebo finančnej inštitúcii, s ktorou máte zmluvný vzťah.

9.3 V prípade schválenia spätného vyúčtovanie alebo vrátenie peňazí Vám vrátime plnú výšku poplatku za predplatné, ktorý bol považovaný za záruku na zabezpečenie spätného vyúčtovania.

9.4 Z hlediska těchto Obchodních podmínek souhlasíte s tím, abyste na základě naší žádosti poskytli přiměřenou pomoc ve vztahu k jakýmkoli sporným platebním transakcím včetně ověření všech transakcí uskutečněných v souvislosti se službami, které jsme s námi uzavřeli.

9.5 Týmto sa zaväzujete, že sa nebudete snažiť podvodne uplatniť nárok na spätné vyúčtovanie. Ďalej týmto objasňujeme, že si ponecháme možnosť neaktualizovať Vaše predplatné alebo Vás neakceptovať ako klienta, ak by ste vykonali jednu alebo viac žiadostí o spätné vyúčtovanie, ktoré spoločnosť považuje za podvodné alebo neoprávnené.

9.6 V prípadoch nezaplatených alebo oneskorených platieb od Vás, vyhradzujeme si právo na províziu spoločnosti na vymáhanie dlhy a vyžadujeme zaplatenie Vašich poplatkov. Ďalej si vyhradzujeme právo na vyberanie úrokov z omeškania vo výške založené na právnych predpisoch.

9.7 Rovnako si vyhradzujeme právo vyberať úroky z omeškania v sume založené na právnych predpisoch a/alebo v sume 10% ročne.

10. Rozhodné právo a riešenie sporov

10.1 Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa služby alebo webových stránok, obráťte sa na tím Zákazníckej podpory webové stránky prostredníctvom formulára na stránke Kontaktujte nás.

10.2 Ak aplikácia článku 10.1 nepovedie k zmierlivému riešeniu do 15 kalendárnych dní od podania sťažnosti, uplatnia sa tieto ustanovenia.

10.3 Akýkoľvek spor, kontroverzie alebo nárok vyplývajúce z záveru, výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy alebo jej porušenia, ukončenia alebo neplatnosti, ktoré neboli vyriešené na základe článku 10.1, budú definitívne vysporiadané arbitrážou.

10.4 Arbitrážne konanie strán musí byť vykonané v súlade s procesnými pravidlami CEDIRES (Stredisko pre riešenie sporov) arbitrážnom tribunálom menovaným rozhodcovským súdom.

10.5 Arbitrážne konanie sa skladá z jedného rozhodcu.

10.6 Miesto arbitráže bude Londýn (Anglicko), Paríž (Francúzsko) alebo Brusel (Belgicko). Strany sa však môžu dohodnúť, že rozhodcovské konanie sa bude organizovať kdekoľvek inde. Ak sa strany nedohodnú na mieste arbitráže, miesto rozhodcovského konania bude Brusel (Belgicko). V prípade, že právo krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt Vám umožní začať konanie vo svojej domovskej krajine bez ohľadu na ustanovenia týchto VOP a pre prípad, že by ste vzniesli námietky proti arbitráži v Bruseli, potom miesto arbitráže bude v hlavnom mestom Vášho štátu.

10.7 Jazykom arbitrážneho konania je jazyk tejto zmluvy, tj. Slovenčina. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na používaní iného jazyka počas ústnych vypočutia (a/alebo písomných podaní), ak sa na tom dohodnú všetky strany a arbiter.

10.8 Použiteľné právne predpisy sú právne predpisy Lex mercatoria (medzinárodné obchodné právo), avšak zmluvné strany sa môžu po vzniku sporu dohodnúť na tom, že spor rozhodne podľa pravidiel, ktoré by každá primeraná a spravodlivá osoba uplatňovala podľa toho, čo je spravodlivé a / alebo obvyklé podľa medzinárodného obchodného práva, s prihliadnutím na ustanovenia tejto zmluvy. Normy ochrany v rámci Európskeho spotrebiteľského práva budú v každom prípade brané do úvahy.

11. Rôzne

11.1 Okrem prípadov výslovne uvedených v písomnej forme, informácie o našej platobnej stránke(kách) v prípade, že si kúpite platené služby a tieto VOP predstavujú úplnú dohodu medzi nami a Vami s ohľadom na používanie webových stránok a služieb.

11.2 Registrácia a predplatné sú pre Vás osobné. Nebudete postupovať, prevádzať alebo poskytovať svoje práva a povinnosti na základe Vašej registrácie a predplatného.

11.3 Sme oprávnení poveriť iného poskytovateľa služieb a sprostredkovateľské agentmi pri vykresľovanie častí alebo celého spektra služieb za predpokladu, že to nevedie k akejkoľvek nevýhode pre Vás.

11.4 Ak by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP alebo zmluvy stali neplatnými alebo neúplnými, platnosť zostávajúcich ustanovení VOP alebo zmluvy nesmie byť v žiadnom prípade dotknuté. Čo sa týka ustanovenia, ktoré sa nestanú súčasťou zmluvy alebo sú neplatné, obsah zmluvy sa ďalej riadi platnými právnymi predpismi.

11.5 Interpretace, platnost a plnění těchto VOP bude ve všech ohledech řízeno Lex Mercatoria, tj. Mezinárodním obchodním právem s ohledem na skutečnost, že jste spotřebitelem, a tedy i Evropskými zákony na ochranu spotřebitele, a souhlasíte s tím, že tyto VOP nebo smlouva podléhají výše zmíněné doložce o řešení sporů, není-li stanoveno jinak v zákoně.

11.6 Všetku korešpondenciu v súvislosti s členstvom alebo predplatným možno posielať iba na:

Dating Factory Dating Factory
Zákaznícká podpora
Place de la Gare 2, 1950 Sion, Švajčiarsko

Tel: +1 (661) 451-1077
E-mail: support@datingfactory.com

Webové stránky a služby sú poskytované SAOC T/A Tyche Technologies SA Švajčiarsko. Webové stránky sexo.singles. Naša kancelária je na adrese Place de la Gare 2, 1950 Sion, Switzerland.
(Prosím adresujte všetku korešpondenciu na zákaznícku podporu. Korešpondencia Švajčiarsko úradu sa bude preposielať na oddelenie zákazníckej podpory s zodpovedajúcim oneskorením, alebo sa vráti neotvorený odosielateľovi.)

Tieto VOP boli preložené pre Vaše pohodlie. Ak existuje nejaká nezrovnalosť medzi touto verziou a originálom.